A part of Merck

112936 | Rozkladné oxidační činidlo

112936
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1129360030
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 30 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number112936
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     pH value11 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
     Bulk density800 - 900 kg/m3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H272: Může zesílit požár; oxidant.
     H302: Zdraví škodlivý při požití.
     H315: Dráždí kůži.
     H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P342 + P311: Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class5.1 B Oxidační činidla (TRG 515 Skupina 2+3)
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal22
     Anorganické peroxidy a oxidanty, a stejně tak brom a jod, lze zneškodnit redukcí pomocí roztoku kyselého thiosíranu sodného (Kat.č. 106513); kontejner D nebo E. Špatně rozpustné oxidanty se shromažďují odděleně v kontejneru E nebo I.
     Safety Information
     Hazard Symbols Oxidising
     Harmful
     Categories of dangeroxidující, zdraví škodlivý, dráždivý, senzibilizující
     R PhraseR 8-22-36/37/38-42/43
     Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.Zdraví škodlivý při požití.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.
     S PhraseS 17-22-24-37-45
     Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.Nevdechujte prach.Zamezte styku s kůží.Používejte vhodné ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovací teplota: bez omezení.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1492 , 5.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1492 , 5.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1492 , 5.1, III
     Supplemental Information
     Specifications