A part of Merck

822296 | Fenol

822296
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   108-95-2203-632-7C₆H₆OC₆H₅OH94.11 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8222960100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8222960500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 500 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       8222961000
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Skleněná láhev 1 kg
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number822296
         SynonymsHydroxybenzene, Carbolic acid
         DescriptionPhenol
         References
         Product Information
         CAS number108-95-2
         EC index number604-001-00-2
         EC number203-632-7
         Hill FormulaC₆H₆O
         Chemical formulaC₆H₅OH
         Molar Mass94.11 g/mol
         HS Code2907 11 00
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationPhenol for synthesis. CAS 108-95-2, EC Number 203-632-7, chemical formula C₆H₅OH. Phenol MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Hydroxybenzene, Carbolic acid
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density1.07 g/cm3 (20 °C)
         Explosion limit1.3 - 9.5 %(V)
         Flash point81 °C
         Ignition temperature595 °C
         Melting Point40.8 °C
         pH value5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure0.2 hPa (20 °C)
         Bulk density620 kg/m3
         Solubility84 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 dermalLD50 Krysa 660 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H301 + H311 + H331: Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování.
         H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
         H341: Podezření na genetické poškození.
         H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
         Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
         P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
         P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
         P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
         RTECSSJ3325000
         Storage class6.1A Hořlavé, akutně toxické v kategoriích 1 a 2 / velmi toxické nebezpečné látky
         WGKWGK 2 látka ohrožující vody
         Disposal9
         Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
         Safety Information
         Hazard Symbols Toxic
         Corrosive
         Categories of dangertoxický, žíravý, mutagenní
         R PhraseR 23/24/25-34-48/20/21/22-68
         Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.Způsobuje poleptání.Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.Možné nebezpečí nevratných účinků.
         S PhraseS 24/25-26-28-36/37/39-45
         Zamezte styku s kůží a očima.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1671 , 6.1, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1671 , 6.1, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1671 , 6.1, II
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
         Melting range (lower value)≥ 39 °C
         Melting range (upper value)≤ 43 °C
         Identity (IR)passes test

         Související produkty a aplikace

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polycondensation Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Phenols and Phenol Ethers > Alkyl and Aryl Phenols and Derivatives
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Phenols and Phenol Ethers > Alkyl and Aryl phenols and Derivatives
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Phenols and Phenol Ethers > Alkyl and Aryl phenols and Derivatives
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polyaddition Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polyaddition Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polycondensation Reagents