A part of Merck

822322 | Chlorid fosforitý

822322
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   7719-12-2231-749-3Cl₃PPCl₃137.33 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8223220100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8223220500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 500 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       8223221000
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Glass Bottle in Metal can 1 l
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number822322
         SynonymsPhosphorus(III) chloride, Phosphorus chloride
         References
         Product Information
         CAS number7719-12-2
         EC index number015-007-00-4
         EC number231-749-3
         Hill FormulaCl₃P
         Chemical formulaPCl₃
         Molar Mass137.33 g/mol
         HS Code2812 10 15
         Applications
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point76 °C (1013 hPa)
         Density1.57 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point-94 °C
         pH value1 (5 g/l, H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure131 hPa (20 °C)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Krysa 18 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H300 + H330: Při požití nebo při vdechování může způsobit smrt
         H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
         H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním.
         EUH014: Prudce reaguje s vodou.
         EUH029: Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.
         Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
         P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
         P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
         RTECSTH3675000
         Storage class6.1B Nehořlavé látky, toxické
         WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
         Safety Information
         Hazard Symbols Very toxic
         Categories of dangervysoce toxický, žíravý
         R PhraseR 14-26/28-29-35-48/20
         Prudce reaguje s vodou.Vysoce toxický při vdechování a při požití.Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.Způsobuje těžké poleptání.Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
         S PhraseS 7/8-26-28-36/37/39-45
         Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1809 , 6.1 (8), I
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1809 , 6.1 (8),
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1809 , 6.1 (8), I, Segregation Group: 1 (Acids)
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (argentometric)≥ 99.0 %
         Density (d 20 °C/ 4 °C)1.572 - 1.574

         Související produkty a aplikace

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Phosphorous Compounds
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Phosphorous Compounds
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Phosphorous Compounds