A part of Merck

807063 | Propionylchlorid

807063
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   79-03-8201-170-0C₃H₅ClOCH₃CH₂COCl92.52 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8070630100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8070630500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 500 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number807063
       SynonymsPropionic acid chloride
       References
       Product Information
       CAS number79-03-8
       EC index number607-093-00-2
       EC number201-170-0
       Hill FormulaC₃H₅ClO
       Chemical formulaCH₃CH₂COCl
       Molar Mass92.52 g/mol
       HS Code2915 90 70
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationPropionyl chloride for synthesis. Propionyl chloride CAS No. 79-03-8, EC Number 201-170-0. Propionyl chloride MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point80 °C (1013 hPa)
       Density1.06 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit3.6 - 11.9 %(V)
       Flash point6.5 °C
       Ignition temperature270 °C
       Melting Point-94 °C
       Vapor pressure106 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 823 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       EUH014: Prudce reaguje s vodou.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
       P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
       RTECSUC3926000
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal11
       Kyselé halogenidy, anhydridy a isokyanáty se přidávají po kapkách do velkého množství methanolu (Kat.č. 822283), čímž se přeměňují na odpovídající methylestery nebo methylkarbamáty. Neutralizace se provádí roztokem hydroxidu sodného (Kat.č. 105587). Kontejner A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Corrosive
       Categories of dangervysoce ho?lavý, zdraví škodlivý, žíravý
       R PhraseR 11-14-20-34
       Vysoce hořlavý.Prudce reaguje s vodou.Zdraví škodlivý při vdechování.Způsobuje poleptání.
       S PhraseS 8-16-26-36/37/39-45
       Uchovávejte obal suchý.Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1815 , 3 (8), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1815 , 3 (8), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1815 , 3 (8), II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)1.057 - 1.059
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Halides > Aliphatic and Araliphatic Carboxylic Acid Halides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Halides > Aliphatic and Araliphatic Carboxylic Acid Halides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Halides > Aliphatic and Araliphatic Carboxylic Acid Halides