A part of Merck

800884 | Propylformiát

800884
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   110-74-7203-798-0C₄H₈O₂HCOOCH₂CH₂CH₃88.1 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8008840050
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 50 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8008840250
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 250 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number800884
       SynonymsFormic acid propyl ester
       References
       Product Information
       CAS number110-74-7
       EC index number607-016-00-2
       EC number203-798-0
       Hill FormulaC₄H₈O₂
       Chemical formulaHCOOCH₂CH₂CH₃
       Molar Mass88.1 g/mol
       HS Code2915 13 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationPropyl formate for synthesis. Propyl formate CAS No. 110-74-7, EC Number 203-798-0. Propyl formate MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point81 °C (1013 hPa)
       Density0.90 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit2.4 - 7.8 %(V)
       Flash point-5 °C
       Ignition temperature450 °C
       Melting Point-93 °C
       Vapor pressure84 hPa (20 °C)
       Solubility28 g/l (pomalý rozklad)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 3980 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
       P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Categories of dangervysoce ho?lavý, dráždivý
       R PhraseR 11-36/37-67
       Vysoce hořlavý.Dráždí oči a dýchací orgány.Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
       S PhraseS 9-16-24-33
       Uchovávejte obal na dobře větraném místě.Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Zamezte styku s kůží.Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1281 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1281 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1281 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.904 - 0.907
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters