A part of Merck

107717 | Selenitový pomnožovací bujón podle Leifsona

107717
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   ph ValueSolubility
   7.0 (23 g/l, H₂O, 37 °C)23 g/l

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1077170500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 500 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number107717
     References
     Product Information
     HS Code3821 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     pH value7.0 (23 g/l, H₂O, 37 °C)
     Bulk density940 kg/m3
     Solubility23 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H300: Při požití může způsobit smrt.
     H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
     H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
     H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     EUH031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné rukavice.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class6.1A Hořlavé látky, toxické
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Disposal17
     Anorganické sloučeniny selenu jsou toxické a je třeba s nimi zacházet velmi opatrně. Kontejner E. Elementární selen lze získat tímto postupem: nejprve se soli oxidují ve vodném roztoku s koncentrovanou kyselinou dusičnou (Kat.č. 100443). Přidání roztoku hydrogensiřičitanu sodného (Kat.č. 806356) poté způsobuje vysrážení elementárního selenu. Vodná fáze: kontejner D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Very toxic
     Categories of dangervysoce toxický, senzibilizující, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 20-28-31-43-52/53
     Zdraví škodlivý při vdechování.Vysoce toxický při požití.Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 28-36/37-45-61
     Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +15°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3283 , 6.1, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3283 , 6.1, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3283 , 6.1, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Appearance (clearness)clear
     Appearance (colour)yellowish
     pH-value (25 °C)6.8 - 7.2
     Inoculum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))about 99 %
     Inoculum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))about 1 %
     Enrichment from a mixed inoculum after 6 hours (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))
     Enrichment from a mixed inoculum after 6 hours (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))
     Enrichment from a mixed inoculum after 24 hours (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))≤ 10 %
     Enrichment from a mixed inoculum after 24 hours (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))≥ 90 %
     Enrichement of Salmonella typhimurium from a mixed inoculum: Incubation: 24 Std.; 35 °C; aerobic.
     Detection with Brolacin-agar (24 hrs.; 35 °C).

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
     1077170500 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF

     Technical Info

     Title
     Bouillon d'enrichissement au sélénite selon LEIFSON, 107717
     Selenite Enrichment Broth acc. to LEIFSON, 107717
     Selenite Enrichment Broth acc. to LEIFSON, 107717 MIBIO

     Data Sheet

     Title
     Technical Data Sheet 1.07717.0500 Selenite Enrichment Broth acc. to Leifson (Merck)

     Reach Use

     Název
     Reach Use

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Industrial Microbiology > Pathogen & Spoilage Testing > Pathogen Detection > Pathogen Detection by Organism > Salmonella
     IVD/OEM Materials & Reagents > Culture Media & Supplements for IVD Testing > Isolation & Differentiation > Samonella
     Industrial Microbiology > Pathogen & Spoilage Testing > Pathogen Detection > Pathogen Detection by Product > Dehydrated and Ready-to-use Culture Media
     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Shigella
     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Salmonella