A part of Merck

119208 | Oxid stříbrný

119208
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   20667-12-3243-957-1Ag₂O231.74 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1192080025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 25 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1192080100
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 100 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number119208
       References
       Product Information
       CAS number20667-12-3
       EC number243-957-1
       Hill FormulaAg₂O
       Molar Mass231.74 g/mol
       HS Code2843 29 00
       Applications
       ApplicationSilver oxide 99+ for analysis 99+ EMSURE®. CAS 20667-12-3, molar mass 231.74 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density7.2 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point>200 °C rozkládá se
       Bulk density950 kg/m3
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 2820 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H272: Může zesílit požár; oxidant.
       H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       EUH044: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       Storage class5.1B Oxidující nebezpečné látky
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal27
       Rezidua obsahující drahé kovy, které lze vytěžit zpět, musí být recyklována. Kontejner H.
       Safety Information
       Hazard Symbols Oxidising
       Corrosive
       Categories of dangeroxidující, žíravý
       R PhraseR 8-34-44
       Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.Způsobuje poleptání.Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +15°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3085 , 5.1 (8), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3085 , 5.1 (8), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3085 , 5.1 (8), II
       Supplemental Information
       Specifications
       Identity (elemental analysis)passes test
       Assay (calculated of Ag)99.0 - 101.0 %
       Ag (Silver)92.2 - 94.0 %
       Al (Aluminium)≤ 10 ppm
       Ca (Calcium)≤ 50 ppm
       Cd (Cadmium)≤ 10 ppm
       Co (Cobalt)≤ 10 ppm
       Cr (Chromium)≤ 10 ppm
       Cu (Copper)≤ 50 ppm
       Fe (Iron)≤ 50 ppm
       Hg (Mercury)≤ 100 ppm
       Ir (Iridium)≤ 100 ppm
       K (Potassium)≤ 50 ppm
       Mg (Magnesium)≤ 50 ppm
       Mn (Manganese)≤ 10 ppm
       Na (Sodium)≤ 100 ppm
       Ni (Nickel)≤ 10 ppm
       Os (Osmium)≤ 100 ppm
       Pb (Lead)≤ 50 ppm
       Pd (Palladium)≤ 100 ppm
       Pt (Platinum)≤ 100 ppm
       Rh (Rhodium)≤ 100 ppm
       Ru (Ruthenium)≤ 100 ppm
       Zn (Zinc)≤ 10 ppm