A part of Merck

814095 | Amid sodný krystalický

814095
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   7782-92-5231-971-0H₂NNaNaNH₂39.01 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8140950100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glass Bottle in Metal can 100 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8140951000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Glass Bottle in Metal can 1 kg
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number814095
       References
       Product Information
       CAS number7782-92-5
       EC number231-971-0
       Hill FormulaH₂NNa
       Chemical formulaNaNH₂
       Molar Mass39.01 g/mol
       HS Code2853 00 90
       Applications
       ApplicationSodium amide crystalline for synthesis. Sodium amide crystalline CAS No. 7782-92-5, EC Number 231-971-0. Sodium amide crystalline MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point400 °C (1013 hPa)
       Density1.39 g/cm3 (25 °C)
       Ignition temperature450 °C
       Melting Point210 °C
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H261: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
       H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       EUH014: Prudce reaguje s vodou.
       EUH019: Může vytvářet výbušné peroxidy.
       EUH029: Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       P402 + P404: Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
       P422: Skladujte pod inertním plynem.
       Storage class4.3 Nebezpečné látky, které při styku s vodou vyvíjejí vznětlivé plyny
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Dangerous for the environment
       Categories of dangeržíravý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
       R PhraseR 14-19-29-34-50
       Prudce reaguje s vodou.Může vytvářet výbušné peroxidy.Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.Způsobuje poleptání.Vysoce toxický pro vodní organismy.
       S PhraseS 6- 7/8-26-36/37/39-45-61
       Skladovat pod ochranným plynem.Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1390 , 4.3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1390 , 4.3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1390 , 4.3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (acidimetric)≥ 95.0 %

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Organometal Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Organometal Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Organometallic Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Organometallic Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Organometal Compounds