A part of Merck

106687 | Azid sodný tablety

106687
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1066870001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová dóza 5000 tabs
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number106687
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     pH value8.2 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
     Solubility250 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
     H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     EUH032: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P309 + P310: PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class6.1 C Hořlavá, akutní toxicita kategorie 3 / toxická nebo látka s chronickými účinky
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Disposal21
     Azidy lze rozložit na dusík v reakci s jodem (Kat.č. 104760) za přítomnosti thiosíranu sodného (Kat.č. 106513). Kontejner D nebo E.
     Safety Information
     Hazard Symbols Very toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangervysoce toxický, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 28-51/53
     Vysoce toxický při požití.Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 28-36/37-45-61
     Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovací teplota: bez omezení.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3288 , 6.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3288 , 6.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3288 , 6.1, III, Segregation Group: 17 (Azides)
     Supplemental Information
     Specifications
     Application testconforms