A part of Merck

816023 | Sodium-bis(trimethylsilyl)amid

816023
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8160230100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number816023
     References
     Product Information
     HS Code3824 90 92
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.916 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.5 - 12.4 %(V) (THF)
     Flash point-20 °C (THF)
     Ignition temperature215 °C (THF)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
     H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     H341: Podezření na genetické poškození.
     H351: Podezření na vyvolání rakoviny.
     H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     EUH019: Může vytvářet výbušné peroxidy.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
     P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
     P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Corrosive
     Categories of dangervysoce ho?lavý, žíravý, karcinogenní
     R PhraseR 11-19-34-37-40-68-52/53
     Vysoce hořlavý.Může vytvářet výbušné peroxidy.Způsobuje poleptání.Dráždí dýchací orgány.Podezření na karcinogenní účinky.Možné nebezpečí nevratných účinků.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 16-26-36/37/39-45-61
     Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2924 , 3 (8), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2924 , 3 (8), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2924 , 3 (8), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (HClO₄)1.8 - 2.2 mol/l