A part of Merck

806373 | Borohydrid sodný

806373
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   16940-66-2241-004-4H₄BNaNaBH₄37.83 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8063730010
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 10 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8063730025
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Glass Bottle in Metal can 25 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       8063730100
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Glass Bottle in Metal can 100 g
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         8063730500
         Zjišťuji dostupnost...
         Omezená dostupnostOmezená dostupnost
         Na skladě 
         Přerušeno
         Dostupné omezené množství
         Dostupnost bude potvrzena
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Bude poskytnuto
           Kontaktujte Zákaznický servis

           Glass Bottle in Metal can 500 g
           Zjišťuji cenu...
           Cenu nelze zjistit
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           S dokončenou objednávkou Další informace
           Ušetřili jste ()
            
           Vyžádat nacenění
           Description
           Catalogue Number806373
           SynonymsSodium tetrahydridoborate
           References
           Product Information
           CAS number16940-66-2
           EC number241-004-4
           Hill FormulaH₄BNa
           Chemical formulaNaBH₄
           Molar Mass37.83 g/mol
           HS Code2850 00 20
           Applications
           ApplicationSodium borohydride fine granular for synthesis. Sodium borohydride CAS No. 16940-66-2, EC Number 241-004-4. Sodium borohydride MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
           Biological Information
           Physicochemical Information
           Boiling point500 °C (rozklad)
           Density1.07 g/cm3 (20 °C)
           Explosion limit3.02 %(V)
           Flash point69 °C nepoužitelné
           Ignition temperature220 °C
           Melting Point400 °C (pomalý rozklad)
           pH value11 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
           Vapor pressure0.0001 hPa (25 °C)
           Bulk density350 - 500 kg/m3
           Solubility550 g/l (pomalý rozklad)
           Dimensions
           Materials Information
           Toxicological Information
           LD 50 oralLD50 Krysa 160 mg/kg
           LD 50 dermalLD50 Králík 230 mg/kg
           Safety Information according to GHS
           Hazard Pictogram(s)


           Hazard Statement(s)H260: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.
           H301 + H311: Toxický při požití a při styku s kůží
           H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
           Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
           P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
           P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
           P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
           P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
           P402 + P404: Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
           RTECSED3325000
           Storage class4.3 Nebezpečné látky, které při styku s vodou vyvíjejí vznětlivé plyny
           WGKWGK 2 látka ohrožující vody
           Disposal26
           Alkálie a kovy alkalických zemin musí být ponořeny do inertního rozpouštědla a neutralizovány přidáním 2-propanolu (Kat.č. 100995) za stálého míchání po kapkách. Pokud by reakce byla příliš bouřlivá, lze provést konverzi pomocí terc-butanolu nebo oktanolu. Pozor: při této reakci dochází k vytváření vodíku a ten může tvořit výbušné směsi; je nutno přijmout nezbytná opatření. Po ukončení reakce přidávejte po kapkách vodu; neutralizujte; kontejner D. V případě alkálií nebo borohydridů alkalických zemin přidávejte za stálého míchání metanol (Kat.č. 106008); v případě alkálií nebo amidů a hydridů alkalických zemin, hydridů organohliníku a organocínu, přidávejte po kapkách 2-propanol (Kat. č. 100995). Substance, které jsou obvykle v tuhé formě, je třeba nejprve rozpustit v etheru! Po ukončení příslušné reakce hydrolyzujte vodou; poté neutralizujte. Kontejner D nebo E. Lithiumaluminiumhydrid při likvidaci suspendujte v etheru. Pod inertním plynem a za stálého míchání přidávejte po kapkách směs 1:4 ethylacetátu (Kat. č. 822277) a ether použitý k přípravě suspenze. Vždy velmi pečlivě promíchejte! Kontejner A.
           Safety Information
           Hazard Symbols Flammable
           Toxic
           Categories of dangervysoce ho?lavý, toxický, žíravý
           R PhraseR 15-24/25-35
           Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.Toxický při styku s kůží a při požití.Způsobuje těžké poleptání.
           S PhraseS 14-26-36/37/39-43-45
           Uchovávejte odděleně od oxidačních činidel, sloučenin kyselé povahy a sloučenin těžkých kovů.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě požáru použijte písek - nehasit vodou.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
           Product Usage Statements
           Storage and Shipping Information
           StorageSkladovat do +30°C.
           Packaging Information
           Transport Information
           Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1426 , 4.3, I
           Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1426 , 4.3, I
           Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1426 , 4.3, I
           Supplemental Information
           Specifications
           Assay (hypochlorite)≥ 98.0 %
           Identity (ICP-OES)passes test

           Documentation

           MSDS

           Title

           Safety Data Sheet (SDS) 

           Certificates of Analysis

           Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
           8063730010 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
           8063730025 Glass Bottle in Metal canSpecifikující dokument ve formátu PDF
           8063730100 Glass Bottle in Metal canSpecifikující dokument ve formátu PDF
           8063730500 Glass Bottle in Metal canSpecifikující dokument ve formátu PDF

           Brochure

           Title
           Les facteurs du développement
           and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

           Reach Use

           Název
           Reach Use

           Související produkty a aplikace

           Alternative Products

           Katalogové číslo Popis  
           845048 Borohydrid sodný (jemný granulát) Zobrazit ceny a dostupnost

           Kategorie

           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > XXS Products in Small Quantities
           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reduction Reagents
           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Boric Compounds
           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reduction Reagents
           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Boric Compounds
           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Boric Compounds
           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Organometallic Synthesis
           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Organometallic Synthesis