A part of Merck

814552 | Hydrid sodný suspenze

814552
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   7646-69-7231-587-3HNaNaH24.0 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8145520100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glass Bottle in Metal can 100 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number814552
     References
     Product Information
     CAS number7646-69-7
     EC index number001-003-00-X
     EC number231-587-3
     Hill FormulaHNa
     Chemical formulaNaH
     Molar Mass24.0 g/mol
     HS Code3824 90 96
     Applications
     ApplicationSodium hydride suspension (60% suspension in paraffin oil) for synthesis. Sodium hydride suspension CAS No. 7646-69-7, EC Number 231-587-3. Sodium hydride suspension MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.92 g/cm3 (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H260: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.
     H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     P402 + P404: Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
     Storage class4.3 Nebezpečné látky, které při styku s vodou vyvíjejí vznětlivé plyny
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal26
     Alkálie a kovy alkalických zemin musí být ponořeny do inertního rozpouštědla a neutralizovány přidáním 2-propanolu (Kat.č. 100995) za stálého míchání po kapkách. Pokud by reakce byla příliš bouřlivá, lze provést konverzi pomocí terc-butanolu nebo oktanolu. Pozor: při této reakci dochází k vytváření vodíku a ten může tvořit výbušné směsi; je nutno přijmout nezbytná opatření. Po ukončení reakce přidávejte po kapkách vodu; neutralizujte; kontejner D. V případě alkálií nebo borohydridů alkalických zemin přidávejte za stálého míchání metanol (Kat.č. 106008); v případě alkálií nebo amidů a hydridů alkalických zemin, hydridů organohliníku a organocínu, přidávejte po kapkách 2-propanol (Kat. č. 100995). Substance, které jsou obvykle v tuhé formě, je třeba nejprve rozpustit v etheru! Po ukončení příslušné reakce hydrolyzujte vodou; poté neutralizujte. Kontejner D nebo E. Lithiumaluminiumhydrid při likvidaci suspendujte v etheru. Pod inertním plynem a za stálého míchání přidávejte po kapkách směs 1:4 ethylacetátu (Kat. č. 822277) a ether použitý k přípravě suspenze. Vždy velmi pečlivě promíchejte! Kontejner A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Corrosive
     Categories of dangervysoce ho?lavý, žíravý
     R PhraseR 15-34
     Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.Způsobuje poleptání.
     S PhraseS 7/8-26-36/37/39-43-45
     Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě požáru použijte písek - nehasit vodou.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1427 , 4.3, I
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1427 , 4.3, I
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1427 , 4.3, I
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (by gasvolumetry)≥ 57.0 %

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Hydrides and Amides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reduction Reagents
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reduction Reagents
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Organometallic Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Organometallic Synthesis