A part of Merck

843705 | Triacetoxyborohydrid sodný

843705
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #Hill FormulaMolar Mass
   56553-60-7C₆H₁₀BNaO₆211.94 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8437050025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 25 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8437050100
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 100 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number843705
       References
       Product Information
       CAS number56553-60-7
       Hill FormulaC₆H₁₀BNaO₆
       Molar Mass211.94 g/mol
       HS Code2942 00 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationSodium triacetoxyborohydride for synthesis. CAS 56553-60-7, molar mass 211.94 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Melting Point110 - 114 °C
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H261: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
       H315: Dráždí kůži.
       H318: Způsobuje vážné poškození očí.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné brýle.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
       P402 + P404: Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
       Storage class4.3 Nebezpečné látky, které při styku s vodou vyvíjejí vznětlivé plyny
       WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
       Disposal26
       Alkálie a kovy alkalických zemin musí být ponořeny do inertního rozpouštědla a neutralizovány přidáním 2-propanolu (Kat.č. 100995) za stálého míchání po kapkách. Pokud by reakce byla příliš bouřlivá, lze provést konverzi pomocí terc-butanolu nebo oktanolu. Pozor: při této reakci dochází k vytváření vodíku a ten může tvořit výbušné směsi; je nutno přijmout nezbytná opatření. Po ukončení reakce přidávejte po kapkách vodu; neutralizujte; kontejner D. V případě alkálií nebo borohydridů alkalických zemin přidávejte za stálého míchání metanol (Kat.č. 106008); v případě alkálií nebo amidů a hydridů alkalických zemin, hydridů organohliníku a organocínu, přidávejte po kapkách 2-propanol (Kat. č. 100995). Substance, které jsou obvykle v tuhé formě, je třeba nejprve rozpustit v etheru! Po ukončení příslušné reakce hydrolyzujte vodou; poté neutralizujte. Kontejner D nebo E. Lithiumaluminiumhydrid při likvidaci suspendujte v etheru. Pod inertním plynem a za stálého míchání přidávejte po kapkách směs 1:4 ethylacetátu (Kat. č. 822277) a ether použitý k přípravě suspenze. Vždy velmi pečlivě promíchejte! Kontejner A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Categories of dangervysoce ho?lavý, dráždivý
       R PhraseR 11-15-37/38-41
       Vysoce hořlavý.Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.Dráždí dýchací orgány a kůži.Nebezpečí vážného poškození očí.
       S PhraseS 7/8-26-39-43
       Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.V případě požáru použijte práškový hasící přístroj - nehasit vodou.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3396 , 4.3 (4.1), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3396 , 4.3 (4.1), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3396 , 4.3 (4.1), II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (by gasvolumetry)≥ 96.0 %
       Identity (IR)passes test