A part of Merck

543827 | Kyselina sírová 98%

Nový543827
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical Formula
   7664-93-9231-639-5H₂O₄SH₂SO₄

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   5438270100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     5438270250
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 250 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number543827
       References
       Product Information
       CAS number7664-93-9
       EC index number016-020-00-8
       EC number231-639-5
       Hill FormulaH₂O₄S
       Chemical formulaH₂SO₄
       HS Code2807 00 00
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H290: Může být korozivní pro kovy.
       H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       RTECSWS5600000
       Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       R PhraseR 35
       Způsobuje těžké poleptání.
       S PhraseS 26-30-45
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovací teplota: bez omezení.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1830 , 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1830 , 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1830 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications