A part of Merck

807997 | Sulfurylchlorid

807997
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   7791-25-5232-245-6Cl₂O₂SSO₂Cl₂134.96 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8079970250
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glass Bottle in Metal can 250 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8079971000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Glass Bottle in Metal can 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number807997
       DescriptionSulfuryl chloride
       References
       Product Information
       CAS number7791-25-5
       EC index number016-016-00-6
       EC number232-245-6
       Hill FormulaCl₂O₂S
       Chemical formulaSO₂Cl₂
       Molar Mass134.96 g/mol
       HS Code2812 10 99
       Applications
       ApplicationSulfuryl chloride for synthesis. CAS 7791-25-5, EC Number 232-245-6, chemical formula SO₂Cl₂. Sulfuryl chloride MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point69 °C (1013 hPa)
       Density1.67 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point-54 °C
       Vapor pressure148 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       EUH014: Prudce reaguje s vodou.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       Storage class6.1B Nehořlavé látky, toxické
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal24
       Kapalné anorganické halogenidy a činidla citlivá na hydrolýzu je nutno opatrně a pomalu vmíchat po kapkách do ledově studeného 10% roztoku hydroxidu sodného (Kat.č. 105587) (pozor: vznikají žíravé plyny); kontejner D nebo E.
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Categories of dangeržíravý
       R PhraseR 14-34-37
       Prudce reaguje s vodou.Způsobuje poleptání.Dráždí dýchací orgány.
       S PhraseS 26-45
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1834 , 6.1 (8), I
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1834 , 6.1 (8),
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1834 , 6.1 (8), I, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (argentometric)≥ 98.0 %
       Density (d 20 °C/ 4 °C)1.664 - 1.667
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Sulfur Compounds > Other Sulfur Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Sulfur Compounds > Other Sulfur Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Halogenation Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Halogenation Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Sulfur Compounds > Other Sulfur Compounds