A part of Merck

108123 | Tetramethylamonium hydroxid 10% roztok

108123
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Grade Value
   Reag. Ph Eur

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1081230050
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 50 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1081230250
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 250 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number108123
       References
       Product Information
       GradeReag. Ph Eur
       HS Code2923 90 00
       Structure formula Image
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point100 °C (1013 hPa)
       Density1.00 g/cm3 (20 °C)
       pH value13 (H₂O, 20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H311: Toxický při styku s kůží.
       H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
       P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       Storage class6.1 D Nehořlavá látka, akutní toxicita kategorie 3 / jedovaté nebo látky s chr onickými účinky
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal13
       Zásady a alkoholáty je nutné v případě potřeby zředit opatrným vmícháním do vody, poté neutralizovat (rukavice, digestoř!) kyselinou chlorovodíkovou (Kat.č. 100312). Před převedením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí univerzálních pH-indikátorových proužků (Kat.č.109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Toxic
       Categories of dangertoxický, zdraví škodlivý, žíravý
       R PhraseR 21/22-34
       Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.Způsobuje poleptání.
       S PhraseS 26-36/37/39-45
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1835 , 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1835 , 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1835 , 8, II, Segregation Group: 2 (Ammonium compounds)18 (Alkalis)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (acidimetric)≥ 10.0 %
       Chloride (Cl)≤ 0.004 %
       Ammonia and other amines≤ 0.2 %
       Ag (Silver)≤ 0.001 %
       Fe (Iron)≤ 0.001 %
       Pb (Lead)≤ 0.001 %
       Evaporation residuepasses test
       Ash≤ 0.05 %
       Suitability for polarographypasses test