A part of Merck

808706 | Tetramethylstannan

808706
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   594-27-4209-833-6C₄H₁₂SnSn(CH₃)₄178.82 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8087060010
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 10 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number808706
     SynonymsTetramethylstannane, Tin tetramethyl
     DescriptionTetramethyltin
     References
     Product Information
     CAS number594-27-4
     EC index number050-005-00-7
     EC number209-833-6
     Hill FormulaC₄H₁₂Sn
     Chemical formulaSn(CH₃)₄
     Molar Mass178.82 g/mol
     HS Code2931 90 80
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationTetramethyltin for synthesis. CAS 594-27-4, EC Number 209-833-6, chemical formula Sn(CH₃)₄. Tetramethyltin MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Tetramethylstannane, Tin tetramethyl
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point74 - 75 °C (1013 hPa)
     Density1.29 g/cm3 (20 °C)
     Flash point-12 °C
     Melting Point-54 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
     H300 + H310 + H330: Při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt
     H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv.
     P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
     RTECSWH8630000
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Disposal9
     Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Very toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangervysoce ho?lavý, vysoce toxický, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 11-26/27/28-50/53
     Vysoce hořlavý.Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 16-28-36/37-45-61
     Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1992 , 3 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1992 , 3 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1992 , 3 (6.1), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.285 - 1.300
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Organometal Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Organometal Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Organometal Compounds