A part of Merck

841865 | Thiofene-2-acetyl chlorid

841865
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   39098-97-0254-290-0C₆H₅ClOS160.62 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8418650025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 25 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number841865
     References
     Product Information
     CAS number39098-97-0
     EC number254-290-0
     Hill FormulaC₆H₅ClOS
     Molar Mass160.62 g/mol
     HS Code2934 99 90
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationThiophene-2-acetyl chloride for synthesis. CAS 39098-97-0, molar mass 160.62 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point130 - 135 °C (120 hPa)
     Density1.303 g/cm3 (20 °C)
     Flash point101 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class8A Hořlavé, leptavé nebezpečné látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal11
     Kyselé halogenidy, anhydridy a isokyanáty se přidávají po kapkách do velkého množství methanolu (Kat.č. 822283), čímž se přeměňují na odpovídající methylestery nebo methylkarbamáty. Neutralizace se provádí roztokem hydroxidu sodného (Kat.č. 105587). Kontejner A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangeržíravý
     R PhraseR 34
     Způsobuje poleptání.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +2°C do +8°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1760 , 8, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1760 , 8, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1760 , 8, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.300 - 1.305
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Halides > Aromatic Carboxylic Acid Halides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Thiophenes (also S,S-dioxides)
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Thiophenes (also S,S-dioxides)
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Halides > Aromatic Carboxylic Acid Halides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Thiophenes (also S,S-dioxides)
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Halides > Aromatic Carboxylic Acid Halides