A part of Merck

107810 | Chlorid ciničitý

107810
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   7646-78-8231-588-9Cl₄SnSnCl₄260.5 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1078100500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 500 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number107810
     SynonymsTin tetrachloride, Stannous chloride
     References
     Product Information
     CAS number7646-78-8
     EC index number050-001-00-5
     EC number231-588-9
     Hill FormulaCl₄Sn
     Chemical formulaSnCl₄
     Molar Mass260.5 g/mol
     HS Code2827 39 10
     Applications
     ApplicationTin(IV) chloride extra pure. Tin(IV) chloride CAS No. 7646-78-8, EC Number 231-588-9. Tin(IV) chloride MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point114 °C (1013 hPa)
     Density2.23 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point-33 °C
     pH value0.2 (60 g/l, H₂O, 20 °C) Hydrolýza
     Vapor pressure31 hPa (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal24
     Kapalné anorganické halogenidy a činidla citlivá na hydrolýzu je nutno opatrně a pomalu vmíchat po kapkách do ledově studeného 10% roztoku hydroxidu sodného (Kat.č. 105587) (pozor: vznikají žíravé plyny); kontejner D nebo E.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangeržíravý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 34-52/53
     Způsobuje poleptání.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 7/8-26-45-61
     Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat v teplotě od +2°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1827 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1827 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1827 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (acidimetric)≥ 99.0 %
     Fe (Iron)≤ 0.0005 %
     Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄)≤ 0.05 %
     Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride)≤ 0.001 %
     Iodide oxidizing substances (as Cl₂)≤ 0.0005 %