A part of Merck

100958 | Trichlorethylen

100958
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   79-01-6201-167-4C₂HCl₃Cl₂CCHCl131.39 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1009581000
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 1 l
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1009582500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 2.5 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number100958
       SynonymsEthylene trichloride, 1,1,2-Trichloroethene
       DescriptionTrichloroethylene
       OverviewEMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
       References
       Product Information
       CAS number79-01-6
       EC index number602-027-00-9
       EC number201-167-4
       Hill FormulaC₂HCl₃
       Chemical formulaCl₂CCHCl
       Molar Mass131.39 g/mol
       HS Code2903 22 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationTrichloroethylene EMPLURA®. CAS 79-01-6, EC Number 201-167-4, chemical formula Cl₂CCHCl. Trichloroethylene MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Ethylene trichloride, 1,1,2-Trichloroethene
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.46 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit>7.9 - 99 %(V) (Saturation - at high volume fractions, explosion turns into a decomposition reaction)
       Ignition temperature410 °C
       Melting Point-84.8 °C
       Vapor pressure77 hPa (20 °C)
       Solubility1.28 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 4920 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík > 29000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H350: Může vyvolat rakovinu.
       H315: Dráždí kůži.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
       H341: Podezření na genetické poškození.
       H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
       Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
       P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
       Storage class6.1 D Nehořlavá látka, akutní toxicita kategorie 3 / jedovaté nebo látky s chr onickými účinky
       WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Categories of dangerkarcinogenní, dráždivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí, mutagenní
       R PhraseR 45-36/38-52/53-67
       Může vyvolat rakovinu.Dráždí oči a kůži.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
       S PhraseS 53-45-61
       Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1710 , 6.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1710 , 6.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1710 , 6.1, III, Segregation Group: 10 (Liquid halogenated hydrocarbons)
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (GC)≥ 99.5 %
       Identity (IR)conforms
       Free alkali (as NH₃)≤ 0.001 %
       Chloride (Cl)≤ 0.0001 %
       Evaporation residue≤ 0.005 %
       Water≤ 0.01 %

       Související produkty a aplikace

       Accessories (Primary)

       Katalogové číslo Popis  
       101114 Vypouštěcí systém pro rozpouštědla Zobrazit ceny a dostupnost
       106710 Čerpací systém pro nerezové sudy a nádrže Zobrazit ceny a dostupnost
       108803 Klíč pro otvírání sudů Zobrazit ceny a dostupnost
       901756 Dip tube Zobrazit ceny a dostupnost
       902698 Tlakové bezpečnostní zařízení 0,5 bar Zobrazit ceny a dostupnost
       963533 Bezpečnostní nosič Zobrazit ceny a dostupnost
       964205 Redukční ventil, 0,2 bar s 2 hadicovými spojkami 6 x 8 mm a integrovaná bezpečnostní pojistka proti nadměrnému tlaku 0,5 bar Zobrazit ceny a dostupnost

       Accessories (Secondary)

       Katalogové číslo Popis  
       100801 Souprava štítků dle GHS Zobrazit ceny a dostupnost
       107070 Antistatické zařízení Zobrazit ceny a dostupnost
       108801 Klíč pro otvírání lahví Zobrazit ceny a dostupnost
       119171 Čerpací systém pro rozpouštědla Zobrazit ceny a dostupnost

       Související produkty: Brand Facete

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Solvents for Lab Applications EMPLURA®
       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Preparative Lab Applications EMPLURA®
       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Production and Purification > Solvents for Lab Applications EMPLURA®