A part of Merck

108262 | Kyselina trifluoroctová

108262
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   76-05-1200-929-3C₂HF₃O₂CF₃COOH114.02 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1082620025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 25 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1082620100
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 100 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       1082621000
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Skleněná láhev 1 l
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         1082622500
         Zjišťuji dostupnost...
         Omezená dostupnostOmezená dostupnost
         Na skladě 
         Přerušeno
         Dostupné omezené množství
         Dostupnost bude potvrzena
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Bude poskytnuto
           Kontaktujte Zákaznický servis

           Skleněná láhev 2.5 l
           Zjišťuji cenu...
           Cenu nelze zjistit
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           S dokončenou objednávkou Další informace
           Ušetřili jste ()
            
           Vyžádat nacenění
           Description
           Catalogue Number108262
           SynonymsTFA
           DescriptionTrifluoroacetic acid
           OverviewAccurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
           References
           Product Information
           CAS number76-05-1
           EC index number607-091-00-1
           EC number200-929-3
           Hill FormulaC₂HF₃O₂
           Chemical formulaCF₃COOH
           Molar Mass114.02 g/mol
           HS Code2915 90 70
           Structure formula Image
           Applications
           ApplicationTrifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol®. CAS 76-05-1, EC Number 200-929-3, chemical formula CF₃COOH. Trifluoroacetic acid MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: TFA
           Biological Information
           Physicochemical Information
           Boiling point72 °C (1013 hPa)
           Density1.48 g/cm3 (20 °C)
           Melting Point-15 °C
           pH value1 (10 g/l, H₂O)
           Vapor pressure141 hPa (20 °C)
           Dimensions
           Materials Information
           Toxicological Information
           Safety Information according to GHS
           Hazard Pictogram(s)

           Hazard Statement(s)H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
           H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
           H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
           Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
           P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
           P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
           P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
           P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
           RTECSAJ9625000
           Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
           WGKWGK 2 látka ohrožující vody
           Disposal4
           Vodné roztoky organických kyselin se v případě potřeby zředí a poté se musí opatrně neutralizovat hydrogenuhličitanem sodným (Kat.č. 106323) nebo hydroxidem sodným (Kat.č. 106462). Před převedením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí univerzálních pH-indikátorových proužků (Kat.č. 109535).
           Safety Information
           Hazard Symbols Corrosive
           Categories of dangerzdraví škodlivý, žíravý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
           R PhraseR 20-35-52/53
           Zdraví škodlivý při vdechování.Způsobuje těžké poleptání.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
           S PhraseS 9-26-27-28-45-61
           Uchovávejte obal na dobře větraném místě.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
           Product Usage Statements
           Storage and Shipping Information
           StorageSkladovat do +30°C.
           Packaging Information
           Transport Information
           Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2699 , 8, I
           Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2699 , 8, I
           Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2699 , 8, I, Segregation Group: 1 (Acids)
           Supplemental Information
           Specifications
           Assay (acidimetric)≥ 99.8 %
           Water (K. F.)≤ 0.10 %
           Colour number (Apha)≤ 10
           Evaporation residue≤ 0.005 %
           UV-transmission (at 265 nm)≥ 10.0 %
           UV-transmission (at 305 nm)≥ 50.0 %
           UV-transmission (at 320 nm)≥ 80.0 %
           UV-transmission (from 325 nm)≥ 90.0 %

           Documentation

           MSDS

           Title

           Safety Data Sheet (SDS) 

           Certificates of Analysis

           Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
           1082620025 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
           1082620100 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
           1082621000 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
           1082622500 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF

           Technical Info

           Title
           Complete Monograph Methods - Solutions for regulated Pharmaceutical Instrumental Analysis Methods with HPLC, FTIR, KF, AAS and ICP 2015 -1

           Reach Use

           Název
           Reach Use

           Související produkty a aplikace

           Accessories (Secondary)

           Katalogové číslo Popis  
           100801 Souprava štítků dle GHS Zobrazit ceny a dostupnost
           108801 Klíč pro otvírání lahví Zobrazit ceny a dostupnost
           963533 Bezpečnostní nosič Zobrazit ceny a dostupnost

           Související produkty: Application Facete

           Související produkty: Brand Facete

           Kategorie

           Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
           Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
           Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > UV/VIS Spectroscopy > Solvents for UV/VIS Spectroscopy