A part of Merck

113363 | Kyselina trifluoroctová-D1

113363
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   599-00-8209-961-2C₂DF₃O₂115.03 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1133630010
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná ampulka 10 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number113363
     OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
     References
     Product Information
     CAS number599-00-8
     EC number209-961-2
     Hill FormulaC₂DF₃O₂
     Molar Mass115.03 g/mol
     HS Code2845 90 10
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationTrifluoroacetic acid-D1 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 599-00-8, pH (H₂O, 20 °C) strongly acid. Trifluoroacetic acid-D1 MSDS and product info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point71 °C (1013 hPa)
     Density1.49 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point-15 °C
     Vapor pressure11 hPa (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
     H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
     P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Disposal4
     Vodné roztoky organických kyselin se v případě potřeby zředí a poté se musí opatrně neutralizovat hydrogenuhličitanem sodným (Kat.č. 106323) nebo hydroxidem sodným (Kat.č. 106462). Před převedením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí univerzálních pH-indikátorových proužků (Kat.č. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangerzdraví škodlivý, žíravý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 20-35-52/53
     Zdraví škodlivý při vdechování.Způsobuje těžké poleptání.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 9-26-27-28-36/37/39-45-61
     Uchovávejte obal na dobře větraném místě.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovací teplota: bez omezení.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2699 , 8, I
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2699 , 8, I
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2699 , 8, I, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Deuteration degree≥ 99.5 %
     Water (K. Fischer, H₂O + D₂O)≤ 0.05 %
     Performance test (NMR-spectrum)passes test