A part of Merck

800885 | Trimethylester kyseliny orthomravenčí

800885
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   149-73-5205-745-7C₄H₁₀O₃CH(OCH₃)₃106.12 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8008850250
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 250 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8008851000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number800885
       SynonymsMethyl orthoformate, Orthoformic acid trimethyl ester
       DescriptionTrimethyl orthoformate
       References
       Product Information
       CAS number149-73-5
       EC number205-745-7
       Hill FormulaC₄H₁₀O₃
       Chemical formulaCH(OCH₃)₃
       Molar Mass106.12 g/mol
       HS Code2915 90 70
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationTrimethyl orthoformate for synthesis. CAS 149-73-5, EC Number 205-745-7, chemical formula CH(OCH₃)₃. Trimethyl orthoformate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Methyl orthoformate, Orthoformic acid trimethyl ester
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point102 °C (1013 hPa)
       Density0.97 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.4 - 44.6 %(V)
       Flash point13 °C
       Ignition temperature255 °C
       Melting Point-53 °C
       Vapor pressure10 hPa (7 °C)
       Solubility10 g/l Hydrolýza
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 3130 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
       P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
       P260: Nevdechujte páry.
       P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Categories of dangervysoce ho?lavý, dráždivý
       R PhraseR 11-36
       Vysoce hořlavý.Dráždí oči.
       S PhraseS 16-23-24-26
       Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Nevdechujte páry.Zamezte styku s kůží.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3272 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3272 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3272 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.968 - 0.970
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Orthocarboxylic Acid Esters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Protecting Groups
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Coupling Reagents and Additives
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Coupling Reagents and Additives
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Orthocarboxylic Acid Esters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Protecting Groups
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Orthocarboxylic Acid Esters