A part of Merck

107179 | n-Pentan

107179
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   109-66-0203-692-4C₅H₁₂CH₃(CH₂)₃CH₃72.15 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1071791000
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 1 l
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number107179
     Descriptionn-Pentane
     OverviewAccurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
     References
     Product Information
     CAS number109-66-0
     EC index number601-006-00-1
     EC number203-692-4
     Hill FormulaC₅H₁₂
     Chemical formulaCH₃(CH₂)₃CH₃
     Molar Mass72.15 g/mol
     HS Code2901 10 00
     Structure formula Image
     Applications
     Applicationn-Pentane for spectroscopy Uvasol®. CAS 109-66-0, EC Number 203-692-4, chemical formula CH₃(CH₂)₃CH₃. n-Pentane MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.63 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.4 - 8 %(V)
     Flash point-48 °C (přepočteno na čistou substanci)
     Ignition temperature285 °C
     Melting Point-130 °C
     Vapor pressure570 hPa (20 °C)
     Solubility0.4 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa > 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
     H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
     H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
     H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
     P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
     P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
     RTECSRZ9450000
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Disposal1
     Rozpouštědla bez přítomnosti halogenů: Kategorie A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Highly Flammable
     Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangerextrémn? ho?lavý, zdraví škodlivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 12-65-66-67-51/53
     Extrémně hořlavý.Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 9-16-29-33-61-62
     Uchovávejte obal na dobře větraném místě.Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Nevylévejte do kanalizace.Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1265 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1265 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1265 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Purity (GC)≥ 99.5 %
     Evaporation residue≤ 0.0002 %
     Water≤ 0.005 %
     Colour≤ 10 Hazen
     Acidity≤ 0.0002 meq/g
     Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
     Fluorescence (as quinine at 254 nm)≤ 1.0 ppb
     Fluorescence (as quinine at 365 nm)≤ 1.0 ppb
     Transmission (at 200 nm)≥ 50 %
     Transmission (at 210 nm)≥ 70 %
     Transmission (at 215 nm)≥ 85 %
     Transmission (at 225 nm)≥ 95 %
     Transmission (from 240 nm)≥ 98 %
     Absorbance (at 200 nm)≤ 0.30
     Absorbance (at 210 nm)≤ 0.16
     Absorbance (at 215 nm)≤ 0.07
     Absorbance (at 225 nm)≤ 0.02
     Absorbance (from 240 nm)≤ 0.01
     Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according Reag. Ph Eur

     Související produkty a aplikace

     Accessories (Secondary)

     Katalogové číslo Popis  
     100801 Souprava štítků dle GHS Zobrazit ceny a dostupnost
     108801 Klíč pro otvírání lahví Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Application Facete

     Související produkty: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
     Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > UV/VIS Spectroscopy > Solvents for UV/VIS Spectroscopy