A part of Merck

108310 | o-Toluidin

108310
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   95-53-4202-429-0C₇H₉N2-(CH₃)C₆H₄NH₂107.15 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1083100250
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 250 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1083101000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number108310
       Synonyms2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
       Descriptiono-Toluidine
       References
       Product Information
       CAS number95-53-4
       EC index number612-091-00-X
       EC number202-429-0
       Hill FormulaC₇H₉N
       Chemical formula2-(CH₃)C₆H₄NH₂
       Molar Mass107.15 g/mol
       HS Code2921 43 00
       Structure formula Image
       Applications
       Applicationo-Toluidine GR for analysis. CAS 95-53-4, EC Number 202-429-0, chemical formula 2-(CH₃)C₆H₄NH₂. o-Toluidine MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point200 °C (1013 hPa)
       Density0.99 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.5 - 7.5 %(V)
       Flash point85 °C
       Ignition temperature480 °C
       Melting Point<-15 °C
       pH value7.4 (H₂O, 20 °C) Vodný roztok
       Vapor pressure0.18 hPa (20 °C)
       Solubility15 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 dermalLD50 Králík 3250 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H350: Může vyvolat rakovinu.
       H301 + H331: Toxický při požití a při vdechování
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.
       Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
       P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       Storage class6.1A Hořlavé, akutně toxické v kategoriích 1 a 2 / velmi toxické nebezpečné látky
       WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
       Disposal9
       Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Dangerous for the environment
       Categories of dangerkarcinogenní, toxický, dráždivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
       R PhraseR 45-23/25-36-50
       Může vyvolat rakovinu.Toxický též při vdechování a při požití.Dráždí oči.Vysoce toxický pro vodní organismy.
       S PhraseS 53-45-61
       Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1708 , 6.1, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1708 , 6.1, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1708 , 6.1, II, Marine Pollutant: P
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 99.5 % (a/a)
       p-toluidine and m-toluidine (GC, area%)≤ 0.40 % (a/a)
       Water (K. F.)≤ 0.10 %
       Chloride (Cl)≤ 0.0005 %
       Fe (Iron)≤ 0.0001 %
       Heavy metals (as Pb)≤ 0.0001 %
       Sulfated ash≤ 0.005 %
       Identity (IR)passes test