A part of Merck

109798 | o-Xylen

109798
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   95-47-6202-422-2C₈H₁₀C₆H₄(CH₃)₂106.17 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1097980005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 5 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number109798
     Synonyms1,2-Dimethylbenzene
     Descriptiono-Xylene
     References
     Product Information
     CAS number95-47-6
     EC index number601-022-00-9
     EC number202-422-2
     Hill FormulaC₈H₁₀
     Chemical formulaC₆H₄(CH₃)₂
     Molar Mass106.17 g/mol
     HS Code2902 41 00
     Structure formula Image
     Applications
     Applicationo-Xylene reference substance for gas chromatography. CAS 95-47-6, EC Number 202-422-2, chemical formula C₆H₄(CH₃)₂. o-Xylene MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: 1,2-Dimethylbenzene
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.88 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.0 - 7.6 %(V)
     Flash point30 °C
     Ignition temperature465 °C
     Melting Point-25.2 °C (ECHA)
     Vapor pressure7 hPa (20 °C)
     Solubility0.18 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
     H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
     H312 + H332: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování
     H315: Dráždí kůži.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem.
     P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     RTECSZE2450000
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Disposal1
     Rozpouštědla bez přítomnosti halogenů: Kategorie A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Irritant
     Categories of dangerho?lavý, zdraví škodlivý, dráždivý
     R PhraseR 10-20/21-36/37/38-65-52/53
     Hořlavý.Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 25-23-62-61
     Zamezte styku s očima.Nevdechujte páry.Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1307 , 3, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1307 , 3, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1307 , 3, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC)≥ 99.0 %
     Identity (IR-spectrum)conforms