119235 | Tetrachlorplatnatan draselný

representative package size shown
119235
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnost Omezená dostupnost
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
   Bude poskytnuto
   Zobrazit ceny a dostupnost
      PorovnatKlikněte pro vytištění této stránky

   Overview

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS # EC Number Hill Formula Chemical Formula Molar Mass
   10025-99-7233-050-9Cl₄K₂PtK₂PtCl₄415.09 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1192350005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnost Omezená dostupnost
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
     Bude poskytnuto

     Skleněná láhev 5 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number 119235
     References
     Product Information
     CAS number 10025-99-7
     EC index number 078-004-00-7
     EC number 233-050-9
     Hill Formula Cl₄K₂Pt
     Chemical formula K₂PtCl₄
     Molar Mass 415.09 g/mol
     HS Code 2843 90 90
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density 3.4 g/cm³ (20 °C)
     Melting Point 250 °C
     pH value 4 - 5 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
     Solubility 10 g/l (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oral LD50 Krysa < 200 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s) H301: Toxický při požití.
     H315: Dráždí kůži.
     H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
     H318: Způsobuje vážné poškození očí.
     H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
     Precautionary Statement(s) P260: Nevdechujte prach.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P341: PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Signal Word Nebezpečí
     RTECS TP1850000
     Storage class 6.1 D Nehořlavá látka, akutní toxicita kategorie 3 / jedovaté nebo látky s chr onickými účinky
     WGK WGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal 27
     Rezidua obsahující drahé kovy, které lze vytěžit zpět, musí být recyklována. Kontejner H.
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of danger toxický, dráždivý, senzibilizující
     R Phrase R 25-38-41-42/43
     Toxický při požití.Dráždí kůži.Nebezpečí vážného poškození očí.Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.
     S Phrase S 22-26-36/37/39-45
     Nevdechujte prach.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RID UN 2923 Ätzender fester Stoff, giftig, n.a.g.(KALIUMTETRACHLOROPLATINAT(II)), 8 (6.1), III
     Declaration (transport by air) IATA-DGR UN 2923 CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.(POTASSIUM TETRACHLOROPLATINATE(II)), 8 (6.1), III
     Declaration (transport by sea) IMDG-Code UN 2923 CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.(POTASSIUM TETRACHLOROPLATINATE(II)), 8 (6.1), III
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Jazyky
     Argentina Australia Belgie
     Belgien Belgique Brasil
     Ceská Rep Chile China
     Colombia Cyprus Danmark
     Deutschland Eesti Ellas
     España France Hrvatska 
     Iceland Indonesia Italia
     Korea Latvija Lietuva
     Magyarország Malta México
     Nederland  Norge Peru
     Polska Portugal Romania
     Schweiz Slovenija Slovensko
     South Africa Srpski Standard EU English
     Suisse Suomi Sverige
     Svizzera Taiwan Thailand
     Türkiye United Kingdom Venezuela
     Éire Österreich България
     Россия

     Certificates of Analysis

     Katalogové číslo Balení Specifikace Číslo šarže
     1192350005 Skleněná láhev Specifikující dokument ve formátu PDF

     Reach Use

     Název
     Reach Use