A part of Merck

841736 | Hydrid boritý terc.-butylamin

841736
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   7337-45-3230-851-5C₄H₁₄BN86.97 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8417360025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 25 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number841736
     References
     Product Information
     CAS number7337-45-3
     EC number230-851-5
     Hill FormulaC₄H₁₄BN
     Molar Mass86.97 g/mol
     HS Code2942 00 00
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationBoron hydride-tert-butylamine for synthesis. CAS 7337-45-3, molar mass 86.97 g/mol.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Ignition temperature177 °C
     Melting Point96 - 98 °C
     Solubility27 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa 96 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Králík 820 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H301 + H311: Toxický při požití a při styku s kůží
     H315: Dráždí kůži.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class6.1A Hořlavé látky, toxické
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Disposal26
     Alkálie a kovy alkalických zemin musí být ponořeny do inertního rozpouštědla a neutralizovány přidáním 2-propanolu (Kat.č. 100995) za stálého míchání po kapkách. Pokud by reakce byla příliš bouřlivá, lze provést konverzi pomocí terc-butanolu nebo oktanolu. Pozor: při této reakci dochází k vytváření vodíku a ten může tvořit výbušné směsi; je nutno přijmout nezbytná opatření. Po ukončení reakce přidávejte po kapkách vodu; neutralizujte; kontejner D. V případě alkálií nebo borohydridů alkalických zemin přidávejte za stálého míchání metanol (Kat.č. 106008); v případě alkálií nebo amidů a hydridů alkalických zemin, hydridů organohliníku a organocínu, přidávejte po kapkách 2-propanol (Kat. č. 100995). Substance, které jsou obvykle v tuhé formě, je třeba nejprve rozpustit v etheru! Po ukončení příslušné reakce hydrolyzujte vodou; poté neutralizujte. Kontejner D nebo E. Lithiumaluminiumhydrid při likvidaci suspendujte v etheru. Pod inertním plynem a za stálého míchání přidávejte po kapkách směs 1:4 ethylacetátu (Kat. č. 822277) a ether použitý k přípravě suspenze. Vždy velmi pečlivě promíchejte! Kontejner A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangertoxický, dráždivý
     R PhraseR 21-25-36/37/38
     Zdraví škodlivý při styku s kůží.Toxický při požití.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
     S PhraseS 26-36/37-45
     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2811 , 6.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2811 , 6.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2811 , 6.1, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (iodometric)≥ 96.0 %
     Melting range (lower value)≥ 96 °C
     Melting range (upper value)≤ 98 °C
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Primary Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Primary Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Boric Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Boric Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Boric Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Primary Amines