A part of Merck

818567 | (R)-(+)-Tlenek 1,2-propylenu

818567
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   15448-47-2200-879-2C₃H₆O58.07 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8185670001
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number818567
     Synonyms(R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane
     References
     Product Information
     CAS number15448-47-2
     EC index number603-055-00-4
     EC number200-879-2
     Hill FormulaC₃H₆O
     Molar Mass58.07 g/mol
     HS Code2910 20 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application(R)-(+)-1,2-Propylene oxide for synthesis. CAS 15448-47-2, molar mass 58.07 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point34 - 35 °C (1013 hPa)
     Density0.829 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.9 - 37 %(V)
     Flash point-37 °C
     Ignition temperature430 °C DIN 51794
     Melting Point-112 °C
     Vapor pressure588 hPa (20 °C)
     Solubility405 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 380 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Królik 1243 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H340: Może powodować wady genetyczne.
     H350: Może powodować raka.
     H224: Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
     H302 + H312 + H332: Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
     P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     RTECSUJ2650000
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal9
     Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Highly Flammable
     Toxic
     Categories of dangersubstancja rakotwórcza, substancja mutagenna, substancja szkodliwa, substancja skrajnie ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
     R PhraseR 45-46-20/21/22-12-36/37/38
     Może powodować raka.Może powodować dziedziczne wady genetyczne.Działa szkodliwie również przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Produkt skrajnie łatwopalny.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
     S PhraseS 53-45
     Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w <= 20°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1280 , 3, I
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1280 , 3, I
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1280 , 3, I
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.829 - 0.832
     Spec. rotation [α²0/D (undiluted)+13.0 - +15.0 °
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 3-membered Rings (e.g. Oxiranes, Aziridines)
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 3-membered Rings (e.g. Oxiranes, Aziridines)
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Enantioselective Synthesis > Building Blocks for Enantioselective Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Products for Enantioselective Synthesis > Building Blocks for Enantioselective Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Enantioselective Synthesis > Building Blocks for Enantioselective Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 3-membered Rings (e.g. Oxiranes, Aziridines)