A part of Merck

814361 | 1,1,1,5,5,5-Heksafluoroacetyloaceton

814361
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   1522-22-1216-191-0C₅H₂F₆O₂CF₃COCH₂COCF₃208.06 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8143610005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 5 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number814361
     Synonyms1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentadione
     References
     Product Information
     CAS number1522-22-1
     EC number216-191-0
     Hill FormulaC₅H₂F₆O₂
     Chemical formulaCF₃COCH₂COCF₃
     Molar Mass208.06 g/mol
     HS Code2914 70 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone for synthesis. 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone CAS No. 1522-22-1, EC Number 216-191-0. 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point70 °C
     Density1.48 - 1.49 g/cm3 (20 °C)
     Flash point32 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 290 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
     H301: Działa toksycznie po połknięciu.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja szkodliwa, substancja ?r?ca
     R PhraseR 10-22-34-37
     Produkt łatwopalny.Działa szkodliwie po połknięciu.Powoduje oparzenia.Działa drażniąco na drogi oddechowe.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2920 , 8 (3), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2920 , 8 (3), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2920 , 8 (3), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.487 - 1.494
     Identity (IR)passes test