A part of Merck

808259 | 2,2,2-Trifluoroetanol

808259
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   75-89-8200-913-6C₂H₃F₃OCF₃CH₂OH100.04 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8082590100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8082590250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       8082591000
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka szklana 1 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number808259
         Description2,2,2-Trifluoroethanol
         References
         Product Information
         CAS number75-89-8
         EC number200-913-6
         Hill FormulaC₂H₃F₃O
         Chemical formulaCF₃CH₂OH
         Molar Mass100.04 g/mol
         HS Code2905 59 98
         Structure formula Image
         Applications
         Application2,2,2-Trifluoroethanol for synthesis. CAS 75-89-8, chemical formula CF₃CH₂OH. 2,2,2-Trifluoroethanol MSDS or SDS, and related info below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point73.6 °C (1013 hPa)
         Density1.38 g/cm3 (20 °C)
         Explosion limit8.4 - 28.8 %(V)
         Flash point33 °C
         Melting Point-43.5 °C
         Vapor pressure52 hPa (20 °C)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 240 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Szczur 1680 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)         Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
         H301 + H331: Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania
         H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
         H315: Działa drażniąco na skórę.
         H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
         H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
         Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
         P280: Stosować ochronę oczu.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         RTECSKM5250000
         Storage class3 Ciecze łatwopalne
         WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
         Disposal2
         Organiczne rozpuszczalniki chlorowcowane i roztwory związków zawierajacych chlorowce. Dla silnie zanieczyszczonych rozpuszczalników chlorowcowanych lub ich mieszanin pojemnik B. Nie stosować pojemników aluminiowych; ponadto w przypadku odpadów chlorowcowanych zawierających wodę nie używać pojemników stalowych (niebezpieczeństwo rozszczelnienia wskutek korozji).
         Safety Information
         Hazard Symbols Harmful
         Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca
         R PhraseR 10-20/21/22-38-41-48/20
         Produkt łatwopalny.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa drażniąco na skórę.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
         S PhraseS 26-36/37/39
         Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1992 , 3 (6.1), III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1992 , 3 (6.1), III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1992 , 3 (6.1), III
         Supplemental Information
         Specifications

         Powiązane produkty i zastosowania

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Plastics > Organic Synthesis Solvents for Plastics
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organohalogen Compounds > Halogenated Alcohols
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Solvents for Pharma
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organohalogen Compounds > Halogenated Alcohols
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organohalogen Compounds > Halogenated Alcohols