A part of Merck

820645 | 3-Heksyn

820645
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   928-49-4213-173-4C₆H₁₀82.15 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8206450010
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 10 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number820645
     References
     Product Information
     CAS number928-49-4
     EC number213-173-4
     Hill FormulaC₆H₁₀
     Molar Mass82.15 g/mol
     HS Code2901 29 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application3-Hexyne for synthesis. CAS 928-49-4, molar mass 82.15 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point81 - 82 °C
     Density0.72 g/cm3 (20 °C)
     Flash point-14 °C
     Vapor pressure248 hPa (37.7 °C)
     Solubility0.559 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
     P223: Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P403 + P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal1
     Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Irritant
     Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
     R PhraseR 11-36/37/38
     Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
     S PhraseS 16-26-33
     Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +2°C do +8°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1993 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1993 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1993 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.5 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.723 - 0.724
     Identity (IR)passes test