A part of Merck

543808 | Kwas octowy 100 %

Nowy543808
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical Formula
   64-19-7200-580-7C₂H₄O₂CH₃COOH

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   5438080100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     5438080250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number543808
       SynonymsEthanoic acid
       References
       Product Information
       CAS number64-19-7
       EC index number607-002-00-6
       EC number200-580-7
       Hill FormulaC₂H₄O₂
       Chemical formulaCH₃COOH
       HS Code2915 21 00
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
       H290: Może powodować korozję metali.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       RTECSAF1225000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal4
       Wodne roztworu kwasów organicznych ostrożnie zobojętnić wodorowęglanem sodowym (nr kat. 106323) albo wodorotlenkiem sodowym (nr kat. 106462). Przed umieszczeniem w odpadach Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535). Aromatyczne kwasy karboksylowe należy strącić rozcieńczonym kwasem solnym i odsączyć. Osad: Kategoria C. Przesącz: Kategoria D.
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       R PhraseR 10-35
       Produkt łatwopalny.Powoduje poważne oparzenia.
       S PhraseS 23-26-45
       Nie wdychać pary.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2789 , 8 (3), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2789 , 8 (3), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2789 , 8 (3), II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications