A part of Merck

820554 | Octan allilu

820554
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   591-87-7209-734-8C₅H₈O₂CH₃COOCH₂CH=CH₂100.11 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8205540100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8205540500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 500 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number820554
       SynonymsAcetic acid allyl ester
       References
       Product Information
       CAS number591-87-7
       EC number209-734-8
       Hill FormulaC₅H₈O₂
       Chemical formulaCH₃COOCH₂CH=CH₂
       Molar Mass100.11 g/mol
       HS Code2915 39 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationAllyl acetate for synthesis. Allyl acetate CAS No. 591-87-7, EC Number 209-734-8. Allyl acetate MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point103 - 104 °C (1013 mbar)
       Density0.93 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit2.1 - 13.0 %(V)
       Flash point6 °C
       Ignition temperature374 °C
       Melting Point-96 °C
       Vapor pressure27.2 hPa (20 °C)
       Solubility28 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 130 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik 1021 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H301: Działa toksycznie po połknięciu.
       H312 + H332: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
       Disposal9
       Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Toxic
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja toksyczna, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 11-21-23/25-36/37/38
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
       S PhraseS 16-23-36/37-45
       Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nie wdychać pary.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2333 , 3 (6.1), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2333 , 3 (6.1), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2333 , 3 (6.1), II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.926 - 0.929
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polymerization Reagents > Polymerization, Monomers
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polymerization Reagents > Polymerization, Monomers