A part of Merck

105428 | Amoniak, roztwór 25 %

105428
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 1.05428.1000 replaces and is identical to 5428-2

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1054280250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 250 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1054281000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka plastikowa 1 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number105428
       Replaces5428-1; 5428-2; 5428
       SynonymsAmmonium hydroxide solution, Ammonia water
       References
       Product Information
       HS Code2814 20 00
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point37.7 °C (1013 hPa)
       Density0.903 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit15.4 - 33.6 %(V)
       Melting Point-57.5 °C
       Vapor pressure483 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
       Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class8B Niepalne, żrące materiały niebezpieczne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal13
       Zasady nieorganiczne w razie konieczności należy rozcieńczyć, ostrożnie dodając je z mieszaniem do wody, a następnie zobojętnić (rękawice, wyciąg) stosując kwas solny (nr kat. 100312). Przed umieszczeniem w odpadach Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja ?r?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 34-50
       Powoduje oparzenia.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
       S PhraseS 26-36/37/39-45-61
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w temp. od +2°C od +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2672 , 8, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2672 , 8, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2672 , 8, III, Marine Pollutant: P, Segregation Group: 18 (Alkalis)
       Supplemental Information
       Specifications