A part of Merck

101782 | Benzen

101782
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   71-43-2200-753-7C₆H₆78.11 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1017821000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1017822500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number101782
       SynonymsBenzol
       OverviewEMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
       References
       Product Information
       CAS number71-43-2
       EC index number601-020-00-8
       EC number200-753-7
       Hill FormulaC₆H₆
       Molar Mass78.11 g/mol
       HS Code2902 20 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationBenzene EMPLURA®. CAS 71-43-2, molar mass 78.11 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point80.1 °C (1013 hPa)
       Density0.88 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.4 - 8.0 %(V)
       Flash point-11 °C
       Ignition temperature555 °C
       Melting Point5.5 °C
       Vapor pressure101 hPa (20 °C)
       Viscosity kinematic0.78 mm2/s (20 °C)
       Solubility1.88 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 dermalLD50 Królik > 8260 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H340: Może powodować wady genetyczne.
       H350: Może powodować raka.
       H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie.
       H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
       P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       RTECSCY1400000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
       Disposal9
       Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Toxic
       Categories of dangersubstancja rakotwórcza, substancja mutagenna, substancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja toksyczna
       R PhraseR 45-46-48/23/24/25-65-11-36/38
       Może powodować raka.Może powodować dziedziczne wady genetyczne.Działa również toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Działa również szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na oczy i skórę.
       S PhraseS 53-45
       Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1114 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1114 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1114 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (GC)≥ 99.5 %
       Identity (IR)conforms
       Free acid (as HCl)≤ 0.001 %
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.878 - 0.879
       Melting point≥ 5 °C
       Readily carbonizable substancesconforms
       Evaporation residue≤ 0.001 %

       Powiązane produkty i zastosowania

       Accessories (Primary)

       Numer katalogowy Opis  
       101114 Urządzenie ze stali Pokaż ceny i dostępność
       106710 System do przetaczania rozpuszczalników z beczek i pojemników bębnowych ze stali nierdzewnej Pokaż ceny i dostępność
       108803 Klucz Pokaż ceny i dostępność
       901756 Rura zanurzana Pokaż ceny i dostępność
       902698 Zabezpieczenie przed nadciśnieniem 0,5 bar Pokaż ceny i dostępność
       963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

       Accessories (Secondary)

       Numer katalogowy Opis  
       100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
       108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

       Związane produkty według: Brand Facete

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Solvents for Lab Applications EMPLURA®
       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Preparative Lab Applications EMPLURA®
       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Production and Purification > Solvents for Lab Applications EMPLURA®