A part of Merck

101789 | Benzen-D6

101789
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   1076-43-3214-061-8C₆D₆84.15 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1017890009
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 10x0.75 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1017890010
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Ampulka z septum 10 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1017890100
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Glas bottle pre packed 100 ml
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number101789
         SynonymsHexadeuterobenzene
         OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
         References
         Product Information
         CAS number1076-43-3
         EC number214-061-8
         Hill FormulaC₆D₆
         Molar Mass84.15 g/mol
         HS Code2845 90 10
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationBenzene-D6 deuteration degree min. 99.6% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 1076-43-3, molar mass 84.15 g/mol. MSDS and product information below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point79 °C (1013 hPa)
         Density0.95 g/cm3 (20 °C)
         Explosion limit1.4 - 8.0 %(V)
         Flash point-11 °C
         Ignition temperature555 °C
         Melting Point6.7 °C
         Vapor pressure101 hPa (20 °C)
         Viscosity kinematic0.78 mm2/s (20 °C)
         Solubility1.8 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 930 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Królik > 8260 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H340: Może powodować wady genetyczne.
         H350: Może powodować raka.
         H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
         H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
         H315: Działa drażniąco na skórę.
         H319: Działa drażniąco na oczy.
         H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
         Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
         P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
         P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
         P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
         P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
         Storage class3 Ciecze łatwopalne
         WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
         Disposal9
         Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
         Safety Information
         Hazard Symbols Flammable
         Toxic
         Categories of dangersubstancja rakotwórcza, substancja mutagenna, substancja toksyczna, substancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
         R PhraseR 45-46-48/23/24/25-65-11-36/38
         Może powodować raka.Może powodować dziedziczne wady genetyczne.Działa również toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Działa również szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na oczy i skórę.
         S PhraseS 53-45
         Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageTemperatura magazynowania: bez ograniczeń.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1114 , 3, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1114 , 3, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1114 , 3, II
         Supplemental Information
         Specifications
         Deuteration degree≥ 99.6 %
         Water (NMR, H₂O)≤ 0.02 %
         Performance test (NMR-spectrum)passes test

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
         1017890009 Glas bottle pre packedDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         1017890010 Ampulka z septumDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
         1017890100 Glas bottle pre packedDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

         Brochure

         Title
         Atractivos - MagniSolv - disolventes deuterados de Merck
         Attractive - MagniSolv, deuterated solvents

         Reach Use

         Tytuł
         Reach Use