A part of Merck

801816 | Wodorotlenek benzylotrimetyloamoniowy

801816
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8018160100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8018160250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number801816
       SynonymsTrimethylbenzylammonium hydroxide, Triton B
       References
       Product Information
       HS Code3824 90 92
       Structure formula Image
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point65 °C (1013 hPa)
       Density0.93 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit5.1 - 44 %(V)
       Flash point15 °C
       Ignition temperature455 °C
       Melting Point-98 °C
       pH value12 (H₂O, 20 °C) (nierozcieńczony)
       Vapor pressure127 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H301 + H311 + H331: Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       H370: Powoduje uszkodzenie narządów.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
       P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       P403 + P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
       Storage class3 Łatwopalne ciecze
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Toxic
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja toksyczna, substancja ?r?ca
       R PhraseR 11-23/24/25-35-39/23/24/25
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Powoduje poważne oparzenia.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
       S PhraseS 16-26-36/37/39-45
       Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2924 , 3 (6.1, 8), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2924 , 3 (6.1, 8), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2924 , 3 (6.1, 8), II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (acidimetric)39.0 - 43.0 %
       Water (K. F.)≤ 3.0 %
       Colour number (Apha)≤ 200
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Catalysts > Catalysts, Phase Transfer
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Catalysts for Pharma
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Amines and Ammonium Compounds > Ammonium Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Ammonium Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Catalysts
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Catalysts > Catalysts, Phase Transfer
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Catalysts for Pharma > Catalysts, Phase Transfer
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Amines and Ammonium Compounds > Ammonium Compounds