A part of Merck

101945 | Brom

101945
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   7726-95-6231-778-1Br₂159.81 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1019450250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 250 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1019451000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       But. szkl. pow. plast. 1 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number101945
       References
       Product Information
       CAS number7726-95-6
       EC index number035-001-00-5
       EC number231-778-1
       Hill FormulaBr₂
       Molar Mass159.81 g/mol
       HS Code2801 30 90
       Applications
       ApplicationBromine extra pure. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point58.8 °C (1013 hPa)
       Density3.12 g/cm3 (20 °C) ciecz
       Melting Point-7.3 °C
       Vapor pressure233 hPa (20 °C)
       Viscosity kinematic0.314 mm2/s (20 °C)
       Solubility35 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H330: Wdychanie grozi śmiercią.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
       P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       RTECSEF9100000
       Storage class6.1B Substancje niepalne, toksyczne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal22
       Nieorganiczne nadtlenki i utleniacze, jak również brom i jod, można unieszkodliwić metodą redukcji kwaśnym roztworem tiosiarczanu sodowego (nr kat. 106512). Pojemnik D lub E. Słabo rozpuszczalne utleniacze należy zbierać oddzielnie w pojemniku E lub I.
       Safety Information
       Hazard Symbols Very toxic
       Corrosive
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja bardzo toksyczna, substancja ?r?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 26-35-50
       Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.Powoduje poważne oparzenia.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
       S PhraseS 7/9-26-45-61
       Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1744 , 8 (6.1), I
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1744 , 8 (6.1),
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1744 , 8 (6.1), I, Marine Pollutant: P, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (iodometric)≥ 99 %
       Identitypasses test
       Iodine (I)≤ 0.002 %
       Organic bromine compoundspasses test
       Non volatile matter≤ 0.02 %