A part of Merck

101945 | Brom

101945
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   7726-95-6231-778-1Br₂159.81 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1019450250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glass Bottle in Metal can 250 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1019451000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Pudlo tekturowe 1 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number101945
       References
       Product Information
       CAS number7726-95-6
       EC index number035-001-00-5
       EC number231-778-1
       Hill FormulaBr₂
       Molar Mass159.81 g/mol
       HS Code2801 30 90
       Applications
       ApplicationBromine extra pure. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point58.8 °C (1013 hPa)
       Density3.12 g/cm3 (20 °C) ciecz
       Melting Point-7.3 °C
       Vapor pressure233 hPa (20 °C)
       Viscosity kinematic0.314 mm2/s (20 °C)
       Solubility35 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H330: Wdychanie grozi śmiercią.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
       P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       RTECSEF9100000
       Storage class6.1B Substancje niepalne, toksyczne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal22
       Nieorganiczne nadtlenki i utleniacze, jak również brom i jod, można unieszkodliwić metodą redukcji kwaśnym roztworem tiosiarczanu sodowego (nr kat. 106512). Pojemnik D lub E. Słabo rozpuszczalne utleniacze należy zbierać oddzielnie w pojemniku E lub I.
       Safety Information
       Hazard Symbols Very toxic
       Corrosive
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja bardzo toksyczna, substancja ?r?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 26-35-50
       Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.Powoduje poważne oparzenia.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
       S PhraseS 7/9-26-45-61
       Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1744 , 8 (6.1), I
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1744 , 8 (6.1),
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1744 , 8 (6.1), I, Marine Pollutant: P, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (iodometric)≥ 99 %
       Identitypasses test
       Iodine (I)≤ 0.002 %
       Organic bromine compoundspasses test
       Non volatile matter≤ 0.02 %