A part of Merck

114679 | Roztwór A do oznaczania ChZT

114679
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1146790495
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 495 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number114679
     SynonymsNota 1 A
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.22 g/cm3 (20 °C)
     pH value<1 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H290: Może powodować korozję metali.
     H302 + H332: Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
     H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
     H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class6.1B Niepalne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne materiały niebezpieczne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangersubstancja toksyczna, substancja ?r?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 23/24/25-33-35-52/53
     Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.Powoduje poważne oparzenia.Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 26-36/37/39-45-61
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2922 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2922 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2922 , 8 (6.1), II, Segregation Group: 1 (Acids)11 (Mercury and mercury compounds)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (HgSO₄)1.72 - 1.76 %
     Assay (H₂SO₄)29.2 - 30.2 %