A part of Merck

114680 | Roztwór B do oznaczania ChZT

114680
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1146800495
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 495 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number114680
     SynonymsNota 1
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.74 g/cm3 (20 °C)
     pH value<1 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H340: Może powodować wady genetyczne.
     H350: Może powodować raka.
     H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
     H290: Może powodować korozję metali.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
     H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
     H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
     H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
     P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class6.1 D Niepalne, toksyczność ostra kat. 3 / toksyczne lub substancje wywołujące chroniczne skutki
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja rakotwórcza, substancja mutagenna, substancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??, substancja toksyczna, substancja ?r?ca, substancja uczulaj?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 45-46-60-61-48/20-35-42/43-50/53
     Może powodować raka.Może powodować dziedziczne wady genetyczne.Może upośledzać płodność.Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.Działa również szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Powoduje poważne oparzenia.Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 53-23-26-36/37/39-45-61
     Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.Nie wdychać pary.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3264 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3264 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3264 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Application testconforms