A part of Merck

814053 | (Chlorometylo)dimetylochlorosilan

814053
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   1719-57-9217-006-6C₃H₈Cl₂SiClCH₂(CH₃)₂SiCl143.08 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8140530010
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 10 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number814053
     SynonymsChloro(chloromethyl) dimethylsilane, CMDMCS
     DescriptionChloromethyldimethylchlorosilane
     References
     Product Information
     CAS number1719-57-9
     EC number217-006-6
     Hill FormulaC₃H₈Cl₂Si
     Chemical formulaClCH₂(CH₃)₂SiCl
     Molar Mass143.08 g/mol
     HS Code2931 90 00
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationChloromethyldimethylchlorosilane for synthesis. CAS 1719-57-9, chemical formula ClCH₂(CH₃)₂SiCl. Find an MSDS and related product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point115 °C
     Density1.08 - 1.09 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.4 - 51.5 %(V)
     Flash point22 °C
     Ignition temperature355 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     EUH014: Reaguje gwałtownie z wodą.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     P403 + P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal24
     Ciekłe halogenki nieorganiczne i odczynniki wrażliwe na hydrolizę powinno się ostrożnie dodawać po kropli do 10% roztworu wodorotlenku sodowego (nr kat. 105587) z lodem (uwaga na alkaliczne gazy); pojemnik D lub E.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja ?r?ca
     R PhraseR 10-14-34-37
     Produkt łatwopalny.Reaguje gwałtownie z wodą.Powoduje oparzenia.Działa drażniąco na drogi oddechowe.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2985 , 3 (8), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2985 , 3 (8), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2985 , 3 (8), II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 97.5 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.084 - 1.092
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Silicium Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Silicium Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Silicium Compounds