A part of Merck

841321 | Bezwodnik cytrakonowy

841321
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   616-02-4210-459-0C₅H₄O₃112.08 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8413210100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8413219999
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       0
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number841321
       SynonymsMethylmaleic anhydride
       References
       Product Information
       CAS number616-02-4
       EC number210-459-0
       Hill FormulaC₅H₄O₃
       Molar Mass112.08 g/mol
       HS Code2917 19 80
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationCitraconic anhydride for synthesis. CAS 616-02-4, molar mass 112.08 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point213 - 214 °C (1013 hPa)
       Density1.243 g/cm3 (20 °C)
       Flash point111 °C
       Melting Point7 - 8 °C
       Vapor pressure1.3 hPa (47 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 2600 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik 218 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
       H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
       Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       RTECSGE6825000
       Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
       WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
       Disposal9
       Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
       Safety Information
       Categories of dangersubstancja toksyczna, substancja dra?ni?ca, substancja uczulaj?ca
       R PhraseR 24-34-42/43
       Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.Powoduje oparzenia.Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
       S PhraseS 45-26-36/37/39
       W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w <= 20°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2810 , 6.1, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2810 , 6.1, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2810 , 6.1, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)1.241 - 1.246
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Protecting Groups
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Anhydrides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Anhydrides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Protecting Groups
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Carboxylic Acid Anhydrides