A part of Merck

109255 | CombiCoulomat frit

109255
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 109255.0500 (Apura) replaces and is identical to 1.09255.0500 (AQUASTAR)

   Tabela kluczowych gatunków

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1092550500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 500 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number109255
     Replaces1.09255.0500
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.90 g/cm3 (20 °C)
     Flash point12 °C
     pH value5 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
     H301 + H311 + H331: Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
     H370: Powoduje uszkodzenie narządów.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal1
     Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Toxic
     Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja toksyczna
     R PhraseR 11-23/24/25-39/23/24/25
     Produkt wysoce łatwopalny.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
     S PhraseS 16-36/37-45
     Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1230 , 3 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1230 , 3 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1230 , 3 (6.1), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Application testpasses test

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
     1092550500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

     Reach Use

     Tytuł
     Reach Use

     Application Notes

     Title
     Wasser in Calciumchlorid
     Wasser in Magnesiumchlorid
     Wasser in Melaminformaldehyd resin
     Wasser in Paracetamol Tabletten
     Water in Calciumchloride
     Water in Magnesium chloride
     Water in Melaminformaldehyde resin
     Water in Paracetamol tablet

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Primary)

     Numer katalogowy Opis  
     105704 Sita molekularne 0.3 nm Pokaż ceny i dostępność
     105734 Sita molekularne 0,3 nm Pokaż ceny i dostępność
     188050 Wzorzec wody 0,01% Pokaż ceny i dostępność
     188051 Wzorzec wody 0,1% Pokaż ceny i dostępność

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     188050 Wzorzec wody 0,01% Pokaż ceny i dostępność
     188051 Wzorzec wody 0,1% Pokaż ceny i dostępność
     188054 Wzorzec wody 1% Pokaż ceny i dostępność
     188055 Wzorzec wody olejowy Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Other Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Karl Fischer for Pharmacopoeia Analysis
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Karl Fischer Reagents Apura® > Coulometric Titration - Water Determination According to Karl Fischer > CombiCoulomat Frit and Fritless