A part of Merck

804184 | Dichlorek dibutylocyny

804184
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   683-18-1211-670-0C₈H₁₈Cl₂Sn(CH₃CH₂CH₂CH₂)₂SnCl₂303.85 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8041840250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 250 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8041841000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 kg
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number804184
       SynonymsDibutyldichlorostannane, Dibutyldichlorotin
       DescriptionDibutyltin dichloride
       References
       Product Information
       CAS number683-18-1
       EC index number050-022-00-X
       EC number211-670-0
       Hill FormulaC₈H₁₈Cl₂Sn
       Chemical formula(CH₃CH₂CH₂CH₂)₂SnCl₂
       Molar Mass303.85 g/mol
       HS Code2931 90 80
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationDibutyltin dichloride for synthesis. CAS 683-18-1, chemical formula (CH₃CH₂CH₂CH₂)₂SnCl₂. Dibutyltin dichloride MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point148 °C (16 hPa)
       Density1.4 g/cm3 (20 °C)
       Flash point144 - 148 °C
       Melting Point37 - 38 °C
       Vapor pressure0.0016 hPa (25 °C)
       Solubility0.32 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 50 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)       Hazard Statement(s)H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
       H301: Działa toksycznie po połknięciu.
       H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
       H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
       H330: Wdychanie grozi śmiercią.
       H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
       H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie.
       H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
       P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
       P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class6.1A Palne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne materiały niebezpieczne
       WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
       Disposal15
       Roztwory i substancje stałe zawierające metale ciężkie: Pojemnik E. Nikiel Raney'a (również nikiel Urushibary) w postaci zawiesiny wodnej należy dodawać z mieszaniem do kwasu solnego (nr kat. 100312) aż do rozpuszczenia (Pojemnik E). Nie można dopuścić do wyschnięcia niklu Raney'a ani pozostałości na filtrze, ponieważ samorzutnie zapaliłyby się na powietrzu. Pod pojeciem metale ciężkie należy rozumieć jakiekolwiek związki antymonu, arsenu, kadmu, chromu(IV), miedzi, ołowiu, niklu i cyny jak również te pierwiastki w formie metalicznej, o ile są sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Inne metale ciężkie należy zbierać oddzielnie.
       Safety Information
       Hazard Symbols Very toxic
       Corrosive
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja dzia?aj?ca szkodliwie na rozrodczo??, substancja bardzo toksyczna, substancja ?r?ca, substancja mutagenna, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 60-61-21-25-26-48/25-34-68-50/53
       Może upośledzać płodność.Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.Działa szkodliwie również w kontakcie ze skórą.Działa toksycznie również po połknięciu.Działa bardzo toksycznie również przez drogi oddechowe.Działa równieżtoksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.Powoduje oparzenia.Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
       S PhraseS 53-45-60-61
       Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3146 , 6.1, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3146 , 6.1, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3146 , 6.1, II, Marine Pollutant: P
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (argentometric)≥ 98.0 %
       Melting range (lower value)≥ 37 °C
       Melting range (upper value)≤ 41 °C
       Identity (IR)passes test
       Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Organometal Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Organometal Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Organometal Compounds