A part of Merck

803038 | Dicyklopentadien

803038
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   77-73-6201-052-9C₁₀H₁₂132.2 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8030380100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8030381000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       8030382500
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka szklana 2.5 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number803038
         SynonymsCyclopentadiene dimer, 4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene
         References
         Product Information
         CAS number77-73-6
         EC index number601-044-00-9
         EC number201-052-9
         Hill FormulaC₁₀H₁₂
         Molar Mass132.2 g/mol
         HS Code2902 19 00
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationDicyclopentadiene (stabilised) for synthesis. CAS 77-73-6, molar mass 132.2 g/mol. MSDS and product information below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point166 °C (1013 hPa)
         Density0.98 g/cm3 (20 °C)
         Explosion limit0.8 - 6.3 %(V)
         Ignition temperature503 °C
         Melting Point11 - 13 °C
         Vapor pressure3 hPa (20 °C)
         Viscosity kinematic6 mm2/s (20 °C)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 353 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Królik 4940 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
         H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
         H315: Działa drażniąco na skórę.
         H319: Działa drażniąco na oczy.
         H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.
         H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
         H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
         Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
         P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
         P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
         P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
         Storage class3 Ciecze łatwopalne
         WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
         Disposal3
         Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
         Safety Information
         Hazard Symbols Flammable
         Harmful
         Dangerous for the environment
         Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
         R PhraseR 11-20/22-36/37/38-51/53
         Produkt wysoce łatwopalny.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
         S PhraseS 36/37-61
         Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2048 , 3, III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2048 , 3, III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2048 , 3, III
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (GC, area%)≥ 90.0 % (a/a)
         Density (d 20 °C/ 4 °C)0.975 - 0.985
         Identity (IR)passes test
         Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.

         Powiązane produkty i zastosowania

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Hydrocarbons > Cycloalkenes
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Hydrocarbons > Cycloalkenes
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Protecting Groups
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Catalysts for Pharma > Catalysts, Ligands
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Hydrocarbons > Cycloalkanes
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Catalysts > Catalysts, Ligands
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Protecting Groups
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Catalysts > Catalysts, Ligands