A part of Merck

815034 | Siarczan dimetylu-d6

815034
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   15199-43-6239-257-0C₂D₆O₄S132.17 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8150340005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Ampulka szklana 5 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number815034
     OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
     References
     Product Information
     CAS number15199-43-6
     EC number239-257-0
     Hill FormulaC₂D₆O₄S
     Molar Mass132.17 g/mol
     HS Code2845 90 10
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationDimethyl sulfate-D6 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 15199-43-6, molar mass 132.17 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point188 °C (1013 hPa) (rozkład)
     Density1.39 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit3.6 - 23.2 %(V)
     Flash point83 °C
     Ignition temperature470 °C
     Melting Point-32 °C
     Vapor pressure0.65 hPa (20 °C)
     Solubility28 g/l Hydroliza
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 106.4 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H350: Może powodować raka.
     H301: Działa toksycznie po połknięciu.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
     H330: Wdychanie grozi śmiercią.
     H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
     Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
     P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class6.1A Palne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne materiały niebezpieczne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal9
     Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Very toxic
     Categories of dangersubstancja rakotwórcza, substancja bardzo toksyczna, substancja ?r?ca, substancja mutagenna, substancja uczulaj?ca
     R PhraseR 45-25-26-34-68-43
     Może powodować raka.Działa toksycznie również po połknięciu.Działa bardzo toksycznie również przez drogi oddechowe.Powoduje oparzenia.Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
     S PhraseS 53-45
     Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1595 , 6.1 (8), I
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1595 , 6.1 (8),
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1595 , 6.1 (8), I, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Deuteration degree≥ 99.50 %