A part of Merck

118309 | Siarczan dodecylu, sól sodowa

118309
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   151-21-3205-788-1C₁₂H₂₅NaO₄SC₁₂H₂₅OSO₂ONa288.37 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1183090025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 25 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number118309
     SynonymsLauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate
     DescriptionDodecyl hydrogen sulfate sodium salt
     References
     Product Information
     CAS number151-21-3
     EC number205-788-1
     Hill FormulaC₁₂H₂₅NaO₄S
     Chemical formulaC₁₂H₂₅OSO₂ONa
     Molar Mass288.37 g/mol
     HS Code2920 90 10
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationDodecyl hydrogen sulfate sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®. CAS 151-21-3, chemical formula C₁₂H₂₅OSO₂ONa. Find an MSDS and related information.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.1 g/cm3 (20 °C)
     Flash point>150 °C
     Melting Point204 - 207 °C
     pH value6 - 9 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
     Bulk density490 - 560 kg/m3
     Solubility150 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 1427 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Królik > 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H228: Substancja stała łatwopalna.
     H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
     P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P280: Stosować ochronę oczu.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P313: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
     Storage class4.1B Łatwopalne niebezpieczne materiały stałe
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Harmful
     Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca
     R PhraseR 11-22-37/38-41
     Produkt wysoce łatwopalny.Działa szkodliwie po połknięciu.Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
     S PhraseS 16-37/39-45
     Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1325 , 4.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1325 , 4.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1325 , 4.1, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (acidimetric; calculated on dried substance)≥ 99
     Identity (IR-spectrum)passes test
     pH-value (10 %; water)6.0 - 7.5
     UV-transmission (200 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water)≥ 70 %
     UV-transmission (220 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water)≥ 90 %
     UV-transmission (250 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water)≥ 98 %
     Water (according to Karl Fischer)≤ 2