A part of Merck

820303 | Chloroglioksylan etylu

820303
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   4755-77-5225-285-0C₄H₅ClO₃ClCOCOOC₂H₅136.53 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8203030025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 25 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number820303
     SynonymsChloroglyoxylic acid ethyl ester, Ethoxalyl chloride, Ethyl chloroformylformate, Chloroformylformic acid ethyl ester
     DescriptionEthyl chloroformylformate
     References
     Product Information
     CAS number4755-77-5
     EC number225-285-0
     Hill FormulaC₄H₅ClO₃
     Chemical formulaClCOCOOC₂H₅
     Molar Mass136.53 g/mol
     HS Code2917 19 80
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationEthyl chloroformylformate for synthesis. CAS 4755-77-5, EC Number 225-285-0, chemical formula ClCOCOOC₂H₅. Ethyl chloroformylformate MSDS (material safety data sheet) here. Synonyms: Chloroglyoxylic acid ethyl ester, Ethoxalyl chloride, Ethyl chloroformylformate, Chloroformylformic acid ethyl ester
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point135 °C (1013 hPa)
     Density1.23 g/cm3 (20 °C)
     Flash point41 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal11
     Halogenki kwasowe, bezwodniki i izocyjaniany należy dodawać kroplami do nadmiaru metanolu (nr kat. 822283) w celu przekształcenia ich w odpowiednie estry metylowe lub karbaminiany metylu. W razie potrzeby zobojętnić roztworem wodorotlenku sodowego (nr kat. 105587). Umieścić w pojemniku A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja ?r?ca
     R PhraseR 10-34-37
     Produkt łatwopalny.Powoduje oparzenia.Działa drażniąco na drogi oddechowe.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w <= 20°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2920 , 8 (3), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2920 , 8 (3), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2920 , 8 (3), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.225 - 1.228
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Halogen Substituted Monoesters
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Halogen Substituted Monoesters
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Halogen Substituted Monoesters