A part of Merck

818854 | Izocyjanian etylu

818854
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   109-90-0203-717-9C₃H₅NOC₂H₅NCO71.07 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8188540010
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glass Bottle in Metal can 10 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8188540100
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Glass Bottle in Metal can 100 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number818854
       SynonymsIsocyanic acid ethyl ester
       DescriptionEthyl isocyanate
       References
       Product Information
       CAS number109-90-0
       EC number203-717-9
       Hill FormulaC₃H₅NO
       Chemical formulaC₂H₅NCO
       Molar Mass71.07 g/mol
       HS Code2929 10 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationEthyl isocyanate for synthesis. CAS 109-90-0, EC Number 203-717-9, chemical formula C₂H₅NCO. Ethyl isocyanate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Isocyanic acid ethyl ester
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point60 °C (1013 hPa)
       Density0.91 g/cm3 (20 °C)
       Flash point-10 °C
       Melting Point<-50 °C
       Vapor pressure147 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H330: Wdychanie grozi śmiercią.
       H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
       Disposal11
       Halogenki kwasowe, bezwodniki i izocyjaniany należy dodawać kroplami do nadmiaru metanolu (nr kat. 822283) w celu przekształcenia ich w odpowiednie estry metylowe lub karbaminiany metylu. W razie potrzeby zobojętnić roztworem wodorotlenku sodowego (nr kat. 105587). Umieścić w pojemniku A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Very toxic
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja bardzo toksyczna, substancja dra?ni?ca, substancja uczulaj?ca
       R PhraseR 11-26-36/37/38-42
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.
       S PhraseS 16-23-36/37/39-45
       Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nie wdychać pary.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2481 , 6.1 (3), I
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2481 , 6.1 (3),
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2481 , 6.1 (3), I
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.903 - 0.906
       Identity (IR)passes test